Regulamin Programu Rekomendacji

 1. Organizatorem Programu Meble RESMAR Zenon Marszał z siedzibą w Nienadówce, Nienadówka 164, 36-052 Nienadówka, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP 814 124 32 52, REGON 691575627, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Adresatami Programu są osoby, chcące zarekomendować produkty Organizatora, zwane dalej „Rekomendującymi”, które zakupiły u Organizatora w czasie trwania akcji towary: saunę lub jacuzzi z hydromasażem.

3. Programem mogą być objęci Rekomendujący, w przypadku zaistnienia łącznie następujących warunków:

a. są osobami fizycznymi oraz zostali klientami Organizatora w trakcie trwania akcji,

b. w okresie od dnia 01.05.2024r. roku do dnia 31.08.2024 roku (tj. „Okres Programu”) zwrócą się do Organizatora o przydzielenie kodu rekomendacji, poprzez wypełnienie otrzymanego formularza drogą elektroniczną na podany adres. Następnie uzupełnią formularz na podstawie którego po finalizacji zakupu wykorzystując kod rekomendacji zostanie przyznana premia za usługę polecenia (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nr konta do przyznania premii).

c. przekażą osobie zainteresowanej produktami lub usługami Organizatora (zwanej dalej „Rekomendowanym”) Indywidualny Kod Rekomendacyjny,

d. Rekomendowany w okresie od dnia 01.05.2024r. roku do dnia 31.08.2024 roku skorzysta z oferty Organizatora w zakresie zakupu towarów (sauna, balia, wanna spa) na wartość min. 10 000 zł powołując się przy tym na Kod Rekomendacyjny oraz dokona płatności (100% kwoty) z tytułu zawartej w tym zakresie umowy z Organizatorem.

5. Organizator wskazuje, że:

a. Indywidualny Kod Rekomendacyjny może zostać przekazany przez Rekomendującego dowolnej liczbie Rekomendowanych,

b. Rekomendowany przy zawieraniu umowy z Organizatorem może skorzystać z wyłącznie jednego Indywidualnego Kodu Rekomendacyjnego (dotyczy to także sytuacji, gdy umowa zawarta między Rekomendowanym a Organizatorem zawarta będzie przez dwie lub więcej osób jako kupującymi),

c. Rekomendowany zobowiązany jest do powołania się na Indywidualny Kod Rekomendacyjny najpóźniej w chwili zwarcia umowy z Organizatorem, w przeciwnym przypadku umowa taka traktowana będzie jako nieobjęta niniejszym Programem,

e. Indywidualny Kod Rekomendacyjny może być wykorzystywany wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,

f. Organizator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub wygaszenia Indywidualnego Kodu Rekomendacyjnego w przypadku stwierdzenia lub uznania, że ich wykorzystanie lub zrealizowanie miało charakter błędu, oszustwa, działania niezgodnego z prawem lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.

g. Polecający może przekazać w całości lub w części swój unikatowy bon kwotowy osobie polecającej. Osoba polecająca może wykorzystać bon kwotowy jako „rabat” przy zakupach.

g. Wykorzystanie kodu rabatowego nie łączy się z promocjami. Naliczanie następuję od cen podstawowych/katalogowych.

6. Rekomendujący nabywa prawo otrzymania kwoty ustalonej za usługę polecenia (400 PLN brutto) w momencie, gdy Rekomendowany wpłaci 100% wartości zamówienia.

7. Rekomendujący przekazując Rekomendowanemu Indywidualny Kod Rekomendacyjny, akceptuje niniejszy Regulamin oraz:

a. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby realizacji Programu,

b. wyraża zgodę na używanie przez Organizatora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną dotyczących oferty Organizatora

 9. Administratorem Danych Osobowych pozyskanych i przetwarzanych w związku z realizacją Programu jest Meble RESMAR Zenon Marszał z siedzibą w Nienadówce, Nienadówka 164, 36-052 Nienadówka, wpisany do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej NIP 814 124 32 52, REGON 691575627, zwana dalej „Organizatorem”.

a. Dane osobowe, których podanie jest niezbędne dla wykonania obowiązków w ramach Programu będą przetwarzane w celu realizacji Programu, w tym przyjęcia zgłoszeń́, bieżącego kontaktu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

 b. W związku z przystąpieniem do Programu i wyrażeniem zgody, o której mowa w art 16.b. dane osobowe mogą być przetwarzane (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu: przekazywania informacji handlowych przez Organizatora w formie elektronicznej lub telefonicznej.

c. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, bądź́ organom państwowym uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jak też prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż̇ przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych jest dobrowolne. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody na poszczególny cel przetwarzania.

10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania niniejszego Programu przed upływem terminu określonego w ust. 3 pkt b. W takim przypadku stosowne ogłoszenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.resmar-spa.pl

11. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Programu lub niniejszego Regulaminu Programu w każdym czasie. W takim przypadku stosowne ogłoszenie zamieszczone zostanie na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.resmar-spa.pl

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu powinny być zgłoszone w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wystąpienia zdarzenia podlegającego reklamacji, nie później jednak niż w terminie 14 dni do daty zakończenia Programu.

13. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

14. Reklamacja sprzeczna z niniejszym regulaminem podlega odrzuceniu.

15. Ewentualne spory powstałe na tle Programu będą rozpatrywane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

16. Program objęty niniejszym regulaminem nie łączy się̨ z innymi promocjami i Programami prowadzonymi przez Organizatora.